Verzending tussen 7 tot 10 werkdagen                                             Achteraf Betalen                                  Gratis verzending vanaf € 60,-- binnen NL                                GRATIS Feestelijk ingepakt
logo mikazoo jpg
logo mikazoo jpg

Privacybeleid

Privacybeleid Mikazoo Creations

https://mikazoocreations.nl

Over het privacybeleid

Mikazoo Creations geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mikazoo Creations. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/03/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opslaan en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebtt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kan je contact opnemen met mijn contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jou gegevens verwerk, waar ik deze (laten) opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van LB Media. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, word met deze partij gedeeld.LB Media heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LB Media is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. LB Media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. LB Media behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van LB Media. LB media verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LB media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. LB Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

LB Media
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van LB Media. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LB Media heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt  jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jojouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Google en Facebook en Webwinkelkeur
Ik verzamel reviews via het platform van Google en Facebook. Als jij een review achterlaat via Google,Facebook of webwinkelkeur dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Google, Facebook  of webwinkelkeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. Google, Facbook of webwinkekeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google, Facebook of webwinkelkeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik jouw naam en e-mailadres met Google,Facebook of webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. Google, Facebook of webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Google, Facebook of webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google, Facebook en webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google, Facebook of webwinkelkeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DHL, Homerr en DpD
Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van DHL,Homerr en DpD  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk datik jouw naam, adres en woonplaats gegevens met DHL, Homerr of Dpd delen, dit ligt er aan voor welke leveringsdienst je gekozen hebt. DHL, Homerr of Dpd gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL, Homerr of Dpd onderaannemers inschakelt, stelt DHL, Homerr of DpD jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. .

Facturatie en boekhouden
LB Media 
Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van LB Media. Ik deel  jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. LB Media is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. LB Media gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Mikazoo Creations op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw gegevens zolang jecliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat ik jouw gegevens niet langer dan twee jaar bewaar vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken.Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebtt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als juw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft ,niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebtaltijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik  in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Mikazoo Creations. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jevan mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mijn contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Mikazoo Creations
Vogelweide 197
3941nj Doorn
Nederland
T (062) 489-9965
E info@mikazoocreations.nl
Contactpersoon voor privacyzaken Mirna Lammerts

PINKSTERKORTING!
Het is vakantie. Ik ben er even tussenuit.
Shop nu met 10% vakantie korting jouw leukste cadeautjes en heerlijke snoepjes.

Gebruik de code PINKSTER10 en je ontvangt 10% korting op je bestelling bij een minimale besteding van € 15,00.

Deze actie geldt alleen tijdens het pinksterweekend

Veel shopplezier!
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN